Haftara: Sefer Bereshit

 • Parashat Bereshit
 • Parashat Noah
 • Parashat Lech Lecha
 • Parashat Vayera
 • Parashat Haye Sarah
 • Parashat Toledot
 • Parashat Vayetze
 • Parashat Vayishlah
 • Parashat Vayeshev
 • Parashat Miketz
 • Parashat Vayigash
 • Parashat Vayhi

Now Playing: Bereshit

Parashat Bereshit
Profile of Mrs. Shani Taragin
Mrs. Shani Taragin
Ram Tanakh in Midreshet Lindenbaum and Teacher at Matan