Haftara: Sefer Vayikra

 • Parashat Vayikra
 • Parashat Tzav
 • Parashat Shemini
 • Parashat Tazria
 • Parashat Metzora
 • Parashat Aharei Mot
 • Parashat Kedoshim
 • Parashat Emor
 • Parashat Behar
 • Parashat Behukotai

Now Playing: Vayikra

Parashat Vayikra
Profile of Mrs. Shani Taragin
Mrs. Shani Taragin
Ram Tanakh in Midreshet Lindenbaum and Teacher at Matan