Midrash: Sefer Devarim

 • Parashat Devarim
 • Parashat Vaethanan
 • Parashat Ekev
 • Parashat Re'e
 • Parashat Shofetim
 • Parashat Ki Tetze
 • Parashat Ki Tavo
 • Parashat Nitzavim
 • Parashat Vayelech
 • Parashat Haazinu
 • Parashat Vezot Haberacha

Now Playing: Devarim

Parashat Devarim
Profile of Rabbi Shabtai Sabato
Rabbi Shabtai Sabato
Rosh Yeshiva at Yeshivat Mitzpe Yericho