Rasag: Sefer Shemot

 • Parashat Shemot
 • Parashat Vaera
 • Parashat Bo
 • Parashat Beshalah
 • Parashat Yitro
 • Parashat Mishpatim
 • Parashat Teruma
 • Parashat Tetzave
 • Parashat Ki Tisa
 • Parashat Vayakhel
 • Parashat Pekude

Now Playing: Shemot

Parashat Shemot
Profile of Rabbi Shimon Alouf
Rabbi Shimon Alouf
Rabbi of Congregation Ahaba VeAhva