Sefer Shofetim Perek 3

Now Playing: Perek 3

1st Oppression, 2nd Oppression
Profile of Rabbi Joey M. Mizrachi
Rabbi Joey M. Mizrachi
Rabbi at Beth Torah, Rabbi at Yeshivah of Flatbush